Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry.n säännöt

ETELÄ-HÄMEEN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY
Kopio säännäistä


 1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry. ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten hirvikoirien kasvatusta ja jalostusta Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella.

 2. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. Yhdistys on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n jäsen.
  Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kennelalan yhdistyksiin.

 3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä, kokeita, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opetusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ym. vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.
  Yhdistyksellä voi olla rekisteröimättömiä alaosastoja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

 4. Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yksityiset henkilöt tai yhdistykset, jotka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Johtokunnan päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan tiedoksiantopäivää lukuunottamatta johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän. 
  Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.

 5. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

 6. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

 7. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksunsa, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut on suoritettava kultakin vuodelta toukokuun loppuun mennessä. 
  Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 8. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

 9. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näistä eroaa vuosittain neljä (4) jäsentä aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. 
  Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelevia 3 – 5 jäsenisiä toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta.
  Johtokunta valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdistyksen sihteerin on oltava Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä.

 10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevissa asioissa voi johtokunta määrätä jonkun toimihenkilön yksinäänkin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle johtokunnan päätöksestä tai kun vähintään 1/10 jäsentä on sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatinut ilmoitettua asiaa varten.
  Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

 12. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Samalla tavoin toimitetaan muutkin tiedon annot jäsenille.

 13. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä.
  Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista mitä näiden sääntöjen 15. §:ssä on säädetty.
  äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista ääni- oikeutetuista edustajista vaadi suljettua lippuäänestystä. 
  äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

 14. Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
  1. suoritetaan valtakirjojen tarkistus,
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
  3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
  4. todetaan kokouksen laillisuus,
  5. esitetään toimintakertomus kuluneelta vuodelta,
  6. esitetään tilikertomus kuluneelta tilivuodelta,
  7. esitetään tilintarkastajien lausunto,
  8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
  9. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
  10. määrätään toimihenkilöiden palkkiot,
  11. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,
  12. hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio,
  13. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,
  14. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja eronneiden tilalle,
  15. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
  16. valitaan edustajat Etelä-Hämeen kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen,
  17. valitaan edustajat Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n kokoukseen.
  18. valitaan edustajat muihin kennelalan yhdistyksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
  19. käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokous kutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.


 15. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty seuraava kokous samoin 3/4 ääntenenemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy.
  Sääntömuutos on alistettava Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n hallituksen hyväksyttäväksi. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

  Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

 16. Muutoin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.