Sääntö- ja koulutusvaliokunta tiedottaa

HUOM!! Tätä tekstiä EI OLE Hirvikoiralehdessä.

Sääntö- ja koulutusvaliokunta tiedottaa.

Kokokaudenkokeeseen ilmoittautuminen
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. Ylituomari kirjaa ilmoittautumisen ja kirjaa ohjeistuksen ajankohdan kokeen tietoihin. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä, tämän jälkeen tehdään lisäksi ilmoitus sähköisesti ilmoittajan toimesta, poikkeustapauksissa ilmoituksen voi tehdä myös ylituomari.

Koiratietokanta.fi sivustolla HIRV koko koekauden kokeet
– ilmoittautuminen netissä kännykällä, tabletilla tai tietokoneella
* joko koiranohjaaja (avustaja/kaveri) tai ylituomari
* tehtävä viimeistään edellisenä päivänä

https://koiratietokanta.fi/kokokauden.html

– Valitse HIRV koko koekauden kokeet
– Valitse Piiri
– Valitse Ilmoittaudu koko koekauden kokeeseen klikkaamalla tästä

-Avautuva valikko Valitse YT
– Listalta valitaan YT
– Syötä koiran rekisterinumero tai etsi koira
– Syötä pyydetyt tiedot
-Tarkista
-Tallenna
-Lähetä

– ilmoittautumisen yhteydessä annetaan tiedot
* koirasta
* tuomareista
* maastosta ja
* omistajasta

Sovittava myös ylituomarin kanssa (puhelimitse) piirin ohjeiden mukaan!
Sähköisestä ilmoittautumisesta on koulutusaineisto myös Koulutusaineisto sivuilla.

Haun arvostelu; Valiokunta on pannut merkille, että haun arvostelussa ovat käytännöt hieman erilaisia ja siksi teimme lisäyksen ohjeisiin. Koe-erän aikana suoritettu uusi haku otetaan huomioon haun arvostelussa. Eli ensimmäisen lenkin löydöllä saatu hyvä hakunumero voi pudota, mikäli hakua arvioidaan erän aikana uudelleen. Tämä tilannehan tulee, jos hirvi karkaa ja työskentelyaika katkeaa, jonka jälkeen erä jatkuu hakuna.
Hakulenkkien arvostelussa tulee käyttää ohjeen mukaista mittaustapaa välipisteitä käyttäen, ei matkalaskurin lukemia.
Ensimmäisen lenkin löydössä käytetään sääntökirjan taulukossa mainittuja matkoja.

Löytötehokkuuden arvioinnissa muistutetaan otettavan huomioon kokonaisuus, joka muodostuu:
– Hakuaikaa ja hakulenkkejä
– Löytömatka eli koiran kulkema matka ja suora etäisyys paikasta mistä hakulenkki alkoi paikkaan, josta hirvi löytyi
– Kokonaismatka irtilaskupaikalta löytöpaikkaan sekä maasto- ja sääolosuhteet

Löydön ja löytöhaukun arvostelussa on menty oikeaan suuntaa ja toivottavaa onkin, että hirvikoirat löytävät hirviä ja kaikki löydöt saadaan kirjattua. Koulutusohjeessa mainitaan löydöstä
Oltava perusteet, jos merkitään löydöksi
Oltava perusteet, jos ei merkitä löydöksi
Tuomariryhmän tehtävänä on varmistaa maastossa tapahtumat.
Löytöhaukun arvostelussa on myös yleensä pohdittu niitä 10 – 9 – 8 pisteitä, kun kaikki pisteet ovat tärkeitä, tulee huomioida myös 2-3 pisteen välinen ero. Mikäli koira saa löytöhaukun jälkeen haukkua, tulee sen saada 3 pistettä vaikka löytöhaukku kestäisikin alle 10 minuuttia.

Haukun kuuluvuuden sekä tiheyden ja peittävyyden arvostelussa tulee edelleenkin huomioida kokonaishaukkuaika, jonka on oltava pääsääntöisesti 180 minuuttia, jolloin em. ominaisuuksia on voitu arvostella riittävästi, jotta voidaan antaa kiitettävä pisteet ominaisuudesta. Raja arvostelulle on 20 minuuttia, ja tämän jälkeen ominaisuus arvostellaan kuullun mukaan, siinä ei oteta huomioon haukku eikä työskentelyaikaa muutoin kuin kiitettäviä pisteitä annettaessa.

Yhteistyö ja tottelevaisuus.
Haun aikana kytkettävyys testataan koiran käydessä hakulenkillä ryhmän luona. Kun koira lasketaan hakemaan ja se kutsutaan hakulenkiltä yli 100 m päästä, jos se ottaa yhteyttä ja on kytkettävissä, merkataan se yhteydenotoksi. Mikäli sitten koira löytää seuraavalta lenkiltä hirven, on tämä ensimmäisen lenkin löytö, eikä kutsusta katkaistua hakua arvostella hakulenkkinä.
Yhteydenotossa koira on oltava kytkettävissä. Ampumatilaisuutta otettaessa koiran ottaessa yhteyttä, lasketaan yhteydenotto kutsusta tapahtuneeksi. Yhdellä ampumatilaisuudella tapahtuneet yhteydenotot lasketaan yhdeksi yhteydenotoksi. Mikäli yhteydenottoja on häiritsevän paljon, voi se vaikuttaa pisteytykseen.
Oma-aloiteinen yhteydenotto on, kun koira ottaa yhteyttä ryhmään oma-aloitteisesti, ilman kutsua ja ryhmän ollessa kauempana haukusta, koira ei ole tietoinen ryhmästä. Mikäli oma-aloitteisia yhteydenottoja on erän aikana enemmän kuin kaksi, annetaan kohdasta 10 enintään 6 pistettä.
Yhteydenoton kutsu tapa ei ratkaise sen hyväksyttävyyttä, vain se, onko koira kytkettävissä ratkaisee asian. Kutsuminen ei saa tapahtua haukkutyöskentelyssä ennen 90 min haukkuaikaa.
Teknisissä tiedoissa kohta T, koira palaa pakenevan hirven seuraamisesta, kohdasta 10 b annetaan 2 pistettä. Tämä edellyttää koiran palaamista omia jälkiään ryhmän luo.
Lisäksi on tehty tarkennus työskentelyn aikaiseen arvosteluun yhteydenotosta seuraamisen aikana.
Jos koira ottaa yhteyttä seuraamisen aikana ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen uusintahaukulla 3 p, mikäli koira yhteydenoton jälkeen seuraa hirveä eikä saa uusintahaukkua 2 p.
Lisäksi c kohtaan vielä muistutus:
“Koira kytketään hirvityöskentelystä erän jälkeen (300 min)” tarkoittaa sitä, että ryhmä on valmiiksi lähellä tai hakeutuu riittävän lähelle koiraa ja kytkee sen ylituomarin asettaman ajan kuluessa, kutsumalla karkon seuraamisesta tai hirveltä 2 p, jos koiraa ei saada tässä ajassa kytkettyä 0 p.
Jos koira ”pyydystetään” karkolta tai haetaan esim. tieltä niin että koira on jo lopettanut
työskentelyn. Ei koiran kytkemisestä palkita 0 p.

Koulutusmateriaalin loppuosassa on Maastotapahtuma ja arvostelu-osio, jossa käydään kohdittain maastokortin täyttäminen ja arvostelu. Tuo osio on tarkoitettu käytäväksi peruskoulutuksessa, mutta siihen on hyvä tutustua jo kortin omaavienkin.
HIRV palkintotuomarikoulutus, kuten myös kaikki muu koulutusaineisto on kaikkien luettavissa yhteisestä tiedostosta, johon linkki on kaikkien rotujärjestöjen sivuilla, Koulutusmateriaali.

KARH taipumuskokeesta huomioita:
Riistakeskus myöntää luvat karhun haukutukseen ja lupaehdot ovat edellisvuodesta muuttuneet, tämä kannattaa ottaa huomioon niin koulutuksessa kuin kokeissa. Niin maaston käyttöön kuin karhun haukutukseen on oltava lupa, kun koetta suoritetaan. Päätös on pidettävänä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa ja päätös on esitettävä sitä kysyttäessä metsästysoikeuden haltijalle tai muulle metsästyksen valvontaa suorittavalle toimijalle.
Jokaisesta koulutus- ja koetapahtuman alkamisesta sekä tapahtuma-alueesta on ilmoitettava asianomaiselle poliisilaitokselle sähköpostilla, ilmoitus on mahdollisesti tehtävä myös metsähallituksen erätarkastajalle. Tiedot ilmoittamisesta löytyvät luvasta.

Koe katsotaan alkaneeksi, kun kokeesta on ilmoitettu ylituomarille ja maastotuomarit ovat paikalla. Vaikka koetta voidaan seurata paikantimella, tulee tuomareiden olla paikan päällä koetta aloitettaessa.
KARH kokeessa seuraamiskohta poikkeaa hirvenhaukkukokeen hengestä. Koiran ansiota on seuraamismatka(työskentelymatka), jota muodostuu pakenevan karhun seuraamisesta, siirtyvästä haukusta, tai ajo haukusta.
Koiranohjaaja ohjaa koiraa maastossa ja vastaa koiran tekemisistä kokeen aikana.
KARH kokeessa kaikki apuvälineet, jotka helpottavat kokeen seuraamista ovat sallittuja
• Gps-paikantimen tietoa käytetään samoilla periaatteilla kuin HIRV-kokeessa
• Työskentelyä arvosteltaessa tulee tukeutua karttaan ja pitää pystyä jälkikäteen selvittämään kokeen kulku kartalta.
• Vaikka apuvälineet ovat sallittu, on työskentely varmistettava paikan päällä tuomareiden toimesta.